یش بینی گارتنر از رشد درآمد سرویسهای کلود عمومی در سراسر جهان در سال 2019

یش بینی گارتنر از رشد درآمد سرویسهای کلود عمومی در سراسر جهان در سال 2019


طبق گفته گارتنر، درآمد سرویس جهانی کلود عمومی در سال 2019 با رشد 17.5 درصدی نسبت به سال 2018 با 182.4 میلیارد دلار، به مجموع 214.3 میلیارد دلار خواهد رسید که نشان دهنده رشد قابل توجه صنعت کلود در سرتاسر جهان می باشد.
 

سریع ترین رشد مربوط به سرویس ابریinfrastructure as a service) IaaS) خواهد بود که در آمد حاصل از این خدمات با 27.5 درصد رشد نسبت به سال 2018 با 30.5 میلیارد دلار به 38.9 میلیارد در سال 2019 دلار خواهد رسید.
 
دومین نرخ رشد مربوط به خدمات ابری platform as a service)PaaS) با 21.8  درصد می باشد. 
 
همچنین گارتنر پیش بینی می کند که سرویس های کلود تا سال 2022 از رشد تصاعدی و فزاینده ای برخوردار خواهند گشت چنانچه رشد صنعت خدمات ابری تقریبا ☁️☁️☁️سه برابر رشد خدمات آیتی در سرتاسر جهان خواهد بود.
به اشتراک بگذارید: