عضویت های دایا سرور

عضو نظام صنفی رایانه
عضو شورای عالی انفورماتیک