با استفاده از قدرت هوش مصنوعی، ما می ‌توانیم آموزش حزب را لیبرال کنیم