آخرین ویدئوهای آموزشی

معرفی سرور DL380 G10 Plus
آشنایی با تکنولوژی Tape و ذخیره سازی در Tape
جعبه گشایی سرور DL380 G10 Plus
Previous
Next

جعبه گشایی سرور DL380 G10 Pluse

پخش ویدیو

خصوصیات سرور DL380 G10 Pluse

پخش ویدیو
آشنایی با تکنولوژی Tape و ذخیره سازی در Tape
پخش ویدیو

مراکز داده از نگاه گوگل

پخش ویدیو