نمودار سازمانی شرکت دایاسرور

شرکت دایا سرور با ساختار مدیریت متمرکز دارای شش دپارتمان فروش و بازاریابی، فنی و مهندسی، برنامه ریزی و توسعه،  بازرگانی، حقوقی و قراردادها، مالی و اداری می‌باشد. هر یک از این دپارتمان ها باتوجه به شعار همگام و همراه با مشتری در جهت رشد و توسعه شرکت فعالیت دارند و لزوم ارتباط مستمر آنها با مشتریان در راستای تکریم ارباب رجوع بدیهی و انکار ناپذیر است. در حقیقت، به هنگام ارتباط با مشتری و پاسخگویی به نیاز های متقاضی، تشکیل گروههای کاری که متشکل از نیروهای منتخب کلیه واحدها می باشد، انجام می شود و بدین ترتیب موارد رسیدگی و پاسخگویی می شوند و همکاری و مشورت در انجام امور مشتریان اساس کار شرکت است.