عضویت‌های شرکت دایاسرور

سرور گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی.jpgجدید.jpg تار شده
رتبه-بندی
سرور سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران.jpg تار شده
سرور گواهی عضویت اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی.jpg تار شده
سرور پروانه کسب فناوران رایانه.jpg تار شده
کارت-مباشرت-آقای-کیانی-تار-شده