فرم استخدام دایاسرور

فرم استخدام
عکس پرسنلی:
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
جنسیت :*
نام*
وضعیت تاهل :*
وضعیت نظام وظیفه :
وضعیت جسمانی*

عنوان شغلی درخواستی :*
آیا سابقه پرداخت بیمه دارید: (در قسمت سایر مقدار سال بیمه شده را وارد کنید.)*
تحصیلات و دوره های آموزشی: (در صورت داشتن بیش از یک مورد + را بزنید.)*
سوابق شغلی:( در صورت داشتن بیش از یک مورد + را بزنید.)*