محققان با طراحی یک جفت بازوی رباتیک پیشرفته به یک مرد نیمه فلج کمک کرد تا با چاقو و چنگال غذا بخورد. با این وجود، پیشرفت جدید محققان می تواند به افراد دارای معلولیت اجازه دهد تا سطح قابل توجهی از کارهای خود را به صورت مستقل انجام دهد.

رابرت بوز چمیولوسکی ، بیش از 30 یال است که فلج چهار اندام است، وی در سال 2019، تحت یک عمل جراحی قرار گرفت و شش الکترود در مغز وی برای کنترل یک جفت بازوی رباتیک کار گزاشته شد.
“رابرت بوز چمیولوسکی ” در نوجوانی دچار یک سانحه در موج سواری شد که باعث شد وی از شانه ها به سمت پایین فلج شود و کمترین حرکتی در مچ و شانه هایش نداشته باشد.

 

او اکنون قادر است با هر دو بازوی رباتیک خود کار کند و غذا بخورد.
” این رویکرد برای استفاده از قابلیت های رابط مغز و رایانه و سیستم رباتیک در نظر گرفته شده است و محیطی با استفاده از هر دو جهان طراحی کرده که در آن کاربر می تواند رفتار یک پروتز هوشمند را شخصی سازی کند.
هرچند این رویکرد هنوز بسیار کند است، اما مطمئنا یک گام و پیشرفت بزرگ در زمینه بازیابی توانایی افراد معلول یا کم توان محسوب می شود.