مرگ تدریجی شبکه های سنتی WAN و ظهور پرقدرت شبکه های SD-WAN در طی دو سال آینده

تحقیقات سیسکو از ترند شبکه ها در سال 2019 ، 2019_Global_Networking_Trends_Survey حاکی از موج عظیم پذیرش رویکرد SD-WAN در صنعت IT ناشی از رشد فزاینده #کلود و 5G می باشد.

photo 2020 02 20 22 39 19

بیش از 58 درصد از سازمان ها در سرتاسر جهان رویکردهای مختلف SD-WAN را با شبکه های سنتی WAN جایگزین کرده اند.

بیش از 94 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که در طی ⚡️دو سال آینده ⚡️ راهکار های SD-WAN را در سازمان های خود مستقر خواهند کرد.

حدود 75 درصد از پاسخ دهندگان براساس نظرسنجی IDC, خدمات SaaS / cloud را مهمترین دلیل استقرار رویکرد SD-WAN در سازمان خود می دانند.