Raid چیست؟

Raid به معنی آرایه ای افزونه از دیسک های مستقل و مجزا و مخفف کلمه Redundant Array Of Independent Disk است. در Raid دو یا چند هارد درایو فیزیکی باهم ترکیب می شوندو یک یا چند واحد لاجیکال بوجود می آورند.

در بیانی ساده تر هنگامی که دو یا چند هارد را با همدیگر Raid میکنیم، سیستم عامل خواندن و نوشتن دیتا را روی چندین درایو Raid شده انجام می دهد، در واقع سیستم عامل این هارد ها را به عنوان یک هارد واحد شناسایی میکند.

what is raid
Raid controller چیست ؟

Raid controller در واقع لایه میانی بین سیستم عامل و هارد درایو است. دو نوع Raid نرم افزاری و سخت افزاری وجود دارد. Raid نوع سخت افزاری توسط همین Raid controller ها انجام می شود. Raid controller در هنگام رخداد خرابی و مشکل از اطلاعات درون هاردها مراقبت می کند.
در Raid نوع نرم افزاری، کنترلر می‌تواند از منابع سیستم سخت افزاری مانند CPU و رم استفاده کند. عملکرد رید نرم افزاری همانند رید سخت افزاری است اما کارایی و سرعت کمتری دارد و ممکن است روی کارایی دیگر اپلیکیشن های سرور هم تاثیر گذارد. و همچنین در صورت خراب شدن Raid نرم افزاری کلیه اطلاعات درون هارد ها از بین می رود.

انواع تکنولوژی هایی که Raid controller برای ذخیره سازی داده ها استفاده میکند:

تکنولوژی striping یا نواری در رید: در تکنیک نواری، دیتا به بلاک هایی مساوی تقسیم می‌شود و سپس این Block های داده به صورت یک به یک در RAID قرار می‌گیرند. یعنی پارتیشن های Striping روی چند هارد قرار می‌گیرند.

what is raid
تکنولوژی mirroring یا آیینه ای در رید: در تکنیک آیینه ای، نسخه های یکسانی از داده هر هارد، روی هارد دیگر موجود در رید قرار می‌گیرند. یعنی داده های یکسانی روی بیش از یک هارد وجود دارد.

what is raid
تکنولوژی parity یا افزونه در رید: در روش parity، دیتا مانند روش نواری به بلاک های یکسان تقسیم و به طور همزمان و با استفاده از تکنیک checksum در RAID ذخیره می‌شوند. در این تکنیک از تابعی استفاده می‌شود که هنگام بروز خرابی در یک هارد، بلاک از بین رفته را به کمک checksum دوباره محاسبه می‌کند.

what is raid

همچنین امکان ترکیب این سه روش ذخیره سازی در رید وجود دارد و می‌توانید بر اساس نیازتان در امنیت و کارایی، از ترکیب آنها استفاده کنید.

ویژگی RAID ها :

تحمل پذیری خطا یا: Fault Tolerance در صورت بروز خطا در یک یا چند هارد، چقدر مقاومت انجام می‌شود و اطلاعات از بین نمی‌رود یعنی اگر هارد یا هاردهایی Fail و خراب شدند، فقدان داده یا Data Loss نداریم.
کارایی یا : Performance تامین افزونگی و Redundancy برای هاردها و افزایش کارایی از جمله اهداف استفاده از RAID در سیستم های ذخیره سازی اطلاعات است.
ظرفیت یا : Capacity تعداد هارد دیسک هایی که در RAID ترکیب می‌شوند و نوع اتصال آنها به هم در رید، باعث می‌شود ظرفیت های مختلفی ارایه شود.

به طور کلی سه دسته مختلف برای سطوح رید تعریف شد که به صورت زیر است:
1. Standard RAID
2. Nested RAID
3. Nonstandard RAID

عددی که بعد از کلمه RAID می‌آید بیانگر نسخه و نوع رید است Tهفت سطح مختلف RAID از RAID 0 تا RAID 6 وجود دارد. در مقالات بعدی به بررسی انوع Raid0 تا Raid6 می پردازیم.